Uitnodiging inloopmiddag Club van Aanjagers van de Tsjûkemar d.d. 24 september 2016

 

Aan: bewoners, ondernemers en andere belangstellenden om de Tsjûkemar

Datum: Uitnodiging inloopmiddag Club van Aanjagers van de Tsjûkemar d.d. 24 september 2016

Tijd: tussen 16.00 en 18.00 uur

 

Locatie: De Kûperij van WSV St. Nicolaasga, Westend 23 in St. Nicolaasga

September 2015 hebben we een inloopavond georganiseerd voor bewoners, bedrijven en andere belangstellenden om te horen welke ideeën en wensen er zijn voor de regio rondom de Tsjûkemar. Dit leverde een lange lijst met plannen op, die na discussie binnen onze Club van Aanjagers zijn vastgelegd in het uitvoeringsplan “De kracht van de Tsjûkemar benutten” in nauwe samenwerking met onze gemeente De Fryske Marren en provincie Fryslân. Dit uitvoeringsplan is inmiddels gepresenteerd aan de bestuurders van onze gemeente De Fryske Marren, alsmede onder de aandacht gebracht bij de provinciale bestuurders. Daarnaast zijn er in de afgelopen maanden er ook een aantal gesprekken gevoerd met bestaande en potentiële ondernemers en meerdere belangenorganisaties.

Natuurlijk moet bij zo’n proces ook de geldstroom op gang gebracht worden. Na de officiële oprichting van onze stichting kon subsidiegeld aangevraagd worden bij o.a. Streekwurk (Iepen Mienskipfûns Fryslân). Inmiddels is de eerste subsidie verstrekt, waarmee we een aantal kansrijke projectideeën zoals omschreven in het uitvoeringsplan, concreet kunnen maken. Het leek ons daarom nu een goed moment om u te informeren over de huidige stand van zaken.

Graag nodigen wij u daarom uit als bewoners, ondernemers of andere belangstellenden om langs te komen op onze inloopmiddag van 24 september 2016 tussen 16.00 en 18.00 uur bij:
De Kûperij van WSV St. Nicolaasga, Westend 23 in St. Nicolaasga

Tijdens deze middag kunnen wij u laten zien aan de hand van onze concept visiekaart en een aantal projectontwerpen, waarmee we binnenkort aan de slag gaan. Dit zijn plannen die nog niet in beton zijn vastgelegd, dus er is zeker ruimte voor uw ideeën of op- en aanmerkingen.

Wij hopen u daar te mogen begroeten, zodat we met uw inbreng weer verder kunnen op de ingeslagen weg!

 

Namens het stichtingsbestuur van de Club van Aanjagers

Frans Heesen – voorzitter (vanuit Plaatselijk Belang De Drie Dorpen)

Guus Verhoef – secretaris (vanuit Plaatselijk Belang Oosterzee)

Willem Steneker – penningmeester (vanuit Plaatselijk Belang St. Nyk)

Ronald Huese – algemeen bestuurslid (vanuit Ondernemersvereniging Delfstrahuizen

Aankomende evenementen